U nás nájdete detské oblečenie a doplnky pre deti od popredných výrobcov. Vyberáme pre vás len tie najkvalitnejšie výrobky.


Tovar zodpovedá najprísnejším európskym bezpečnostným a kvalitatívnym normám.

 

 


» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

I.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho: Dominika Ševčíková, IČO: 45 910 065, tel.: 0940 844 669, e-mail: info@miniobchodik.sk, s miestom podnikania Partizánske, Horská 1307/39, reg. v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Prievidza pod č. 340-30803 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho, ktorý tovar kupuje inak ako v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo "kupujúci") pri predaji tovaru predávajúcim a pri nákupe tovaru spotrebiteľom v internetovom obchode predávajúceho.

II.

1. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo webovej stránky tretej osoby, prostredníctvom ktorej ponúka predávajúci tovar vo svojom mene a na svoj účet, prostredníctvom elektronickej pošty, prostredníctvom telefónu, písomne alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku súhlasí s tým, že na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú vzťahovať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

3. Ak bude medzi predávajúcim a spotrebiteľom vyhotovená písomná kúpna zmluva, ustanovenia tejto kúpnej zmluvy ktoré sú odlišné od ustanovení týchto VOP a popri ktorých ustanovenia VOP neobstoja, majú prednosť pred VOP. Na ostatné právne vzťahy, ktoré vzniknú z uzavretej písomnej kúpnej zmluvy, sa použijú ustanovenia týchto VOP, pokiaľ nebude v kúpnej zmluve účastníkmi dohodnuté inak.

III.

Ponuka tovaru, jeho opis a cena

1. Ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke predávajúceho alebo na internetovej stránke tretej osoby, ktorá umožňuje zverejnenie tovaru predávajúceho a jeho ponuku na predaj spotrebiteľovi, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku účinným voči neurčitému počtu spotrebiteľov.

2. Opis tovaru, jeho vlastnosti a jeho cena sú súčasťou zverejnenej ponuky tovaru.

3. Cenou tovaru zverejnenou v ponuke tovaru sa rozumie konečná cena platná pre spotrebiteľa vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Náklady na doručenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ, sú uvedené v čl. VII. týchto VOP.

IV.

Objednávka, uzavretie zmluvy, potvrdenie o uzavretí zmluvy, viazanosť predávajúceho ponukou

1. Objednávka je elektronická správa odoslaná spotrebiteľom predávajúcemu prostredníctvom webového formulára (najmä prostredníctvom vyplnenia a odoslania údajov v elektronickom nákupnom košíku na webovej stránke predávajúceho), e-mailu, telefonicky, písomne alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku, v ktorej spotrebiteľ prejavuje záujem o kúpu tovaru z ponuky tovaru zverejnenej predávajúcim.

2. Potvrdením o uzavretí zmluvy je elektronická správa, e-mailová správa, alebo písomné oznámenie predávajúceho spotrebiteľovi, v ktorom predávajúci spotrebiteľovi na ním uvedenú elektronickú adresu alebo poštovú adresu oznamuje, že jeho objednávku prijal na vybavenie. Potvrdenie o uzavretí zmluvy odoslané elektronickou formou sa považuje za doručené, ak spotrebiteľ, ktorému bolo adresované, má k nemu na svojom elektronickom zariadení alebo na svojich elektronických zariadeniach prístup, najneskôr však nasledujúci deň po dni odoslania potvrdenia predávajúcim.

3. Ak nebola predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá písomná kúpna zmluva, kúpna zmluva je medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá dňom doručenia potvrdenia o uzavretí zmluvy spotrebiteľovi.

4. Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku najneskôr do doručenia potvrdenia o uzavretí zmluvy, a to vo forme elektronickej správy odoslanej prostredníctvom webovej stránky alebo prostredníctvom e-mailu, telefonicky, písomne alebo iným spôsobom umožňujúcim prenos informácií na diaľku. V prípade, ak dôjde k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, spotrebiteľ nemá právo objednávku zrušiť. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ďalších ustanovení VOP alebo podľa príslušných právnych predpisov platných a účinných v čase odstúpenia od zmluvy na území Slovenskej republiky.

5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, do prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia objednávky spotrebiteľovi. Predávajúci nie je oprávnený po potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa kúpnu cenu meniť v neprospech spotrebiteľa.

6. Súčasťou objednávky spotrebiteľa je povinnosť zaplatiť cenu.

V.

Kúpna cena

1. Predávajúci má voči spotrebiteľovi právo na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar. V prípade, ak celková cena objednávky dosiahne sumu najmenej 200,- € (dvesto eur), má predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa zaplatenie preddavku na kúpnu cenu najviac vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Preddavok na kúpnu cenu je splatný do siedmich dní od doručenia platobných údajov kupujúcemu.

2. V prípade platby kúpnej ceny prevodom na účet predávajúceho, priamym vkladom na účet predávajúceho alebo poštovou poukážkou je kúpna cena splatná do siedmich dní od doručenia platobných údajov kupujúcemu. Na doručovanie platobných údajov kupujúcemu sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na doručovanie potvrdenia o uzavretí zmluvy.

3. V prípade platby kúpnej ceny na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

4. V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí kúpnu cenu, preddavok na kúpnu cenu alebo časť kúpnej ceny v lehote splatnosti, predávajúci využíva automaticky právo od zmluvy odstúpiť, bez toho, aby mal povinnosť túto právnu skutočnosť spotrebiteľovi osobitne oznamovať, ibaže by sa predávajúci a kupujúci osobitne dohodli inak.

5. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny uvedenej v potvrdení o uzavretí zmluvy, vrátane všetkých poplatkov a príplatkov, na účet predávajúceho.

VI.

Dodanie tovaru

1. Predávajúci zasiela tovar spotrebiteľovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. ako doporučený list 2. triedy, ak to poštové podmienky umožňujú. Ak poštové podmienky neumožňujú zaslať tovar ako doporučený list 2. triedy, predávajúci ho zasiela ako balík 2. triedy. Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru, najmä na dodaní tovaru ako list 1. triedy, ako balík 1. triedy a podobne, náklady súvisiace s osobitne dohodnutým spôsobom dodania tovaru (zvýšené poštovné) v takom prípade znáša spotrebiteľ.

2. Tovar, pri ktorom je v ponuke tovaru uvedené, že ho má predávajúci na sklade, zasiela predávajúci najneskôr v nasledujúci pracovný deň po potvrdení uzavretia kúpnej zmluvy a v prípade platby prevodom najneskôr v nasledujúci pracovný deň po pripísaní kúpnej ceny alebo dohodnutého preddavku na jeho účet. Dodacia doba sa riadi platnými poštovými podmienkami Slovenskej pošty a.s.

3. V prípade tovaru, ktorý predávajúci nemá na sklade, tovar zasiela najneskôr v nesledujúci pracovný deň po dodaní tovaru externým dodávateľom a pri platbe prevodom po pripísaní kúpnej ceny alebo dohodnutého preddavku na jeho účet. Dodacia doba sa riadi platnými poštovými podmienkami Slovenskej pošty a.s.

4. Predávajúci je povinný splniť objednávku spotrebiteľa bezodkladne, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov nie je schopný objednávku spotrebiteľa v dohodnutej lehote splniť, môžu sa dohodnúť na náhradnom plnení.

5. Ak predávajúci zistí, že objednávku nebude schopný riadne a včas splniť, je o takej skutočnosti povinný spotrebiteľa bezodkladne informovať a ak sa nedohodnú na náhradnom plnení, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

6. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

7. Miestom dodania tovaru je Slovenská republika. Predávajúci tovar zasiela aj do Českej republiky.

8. V prípade, ak si spotrebiteľ riadne odoslaný tovar v úložnej lehote na dodacej pošte nevyzdvihne alebo prevzatie tovaru odmietne a pošta ho vráti predávajúcemu, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu škodu spočívajúcu v poštovnom za nevyzdvihnutú zásielku a v poštovnom za vrátenie zásielky odosielateľovi. Predávajúci má právo započítať na svoju pohľadávku na náhradu škody pohľadávku spotrebiteľa na vrátenie preddavku na zaplatenie kúpnej ceny podľa článku V. bod 1. VOP.

9. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu kúpnu zmluvu so spotrebiteľom, ktorý si riadne odoslaný tovar v úložnej lehote na dodacej pošte nevyzdvihol alebo bezdôvodne odmietol prevzatie tovaru.

VII.

Poštovné

1. Poštovné na Slovensko pri objednávkach v sume nižšej ako 60,- € znáša spotrebiteľ, pri objednávkach v sume vyššej a rovnej 60,- € poštovné znáša predávajúci, okrem prípadov platby na dobierku, kedy znáša spotrebiteľ poštovné v zníženej výške. Náklady na balenie tovaru (balné) znáša predávajúci. Výška poštovného je v závislosti od celkovej ceny objednaného tovaru a spôsobu platby za tovar nasledujúca:

cena tovaru

poštovné

do 59,99 €

Pri platbe na účet (vopred) 2,50 €
Pri platbe na dobierku 4,00 €

od 60,- €

Pri platbe na účet (vopred) 0,- €
Pri platbe na dobierku 1,50 €

2. Poštovné do Českej republiky je 9,00 € bez ohľadu na cenu objednaného tovaru. Zaslanie tovaru na dobierku do Českej republiky nie je možné. Pri zasielaní tovaru do Českej republiky je možná len platba na účet (vopred).

VIII.

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný dodržiavať všetky právne predpisy na ochranu spotrebiteľa platné a účinné na území Slovenskej republiky.

2. Povinnosťou predávajúceho je najmä objednaný tovar riadne zabaliť a odoslať spotrebiteľovi na ním určenú adresu dodania v dohodnutom množstve, v dohodnutej kvalite a v dohodnutom čase. Na spotrebiteľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru okamihom prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať aj všetky doklady potrebné na užívanie tovaru v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, napríklad návod na použitie, ak je to vzhľadom na povahu tovaru potrebné, dodací list, faktúru, záručný list a podobne. Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list. Dátumom dodania podľa daňových predpisov je dátum odoslania tovaru spotrebiteľovi.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy (podľa toho, ktorá právna skutočnosť nastane neskôr). Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú predávajúcim. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa Zákona o poštových službách (§ 34 ods. 2 písm. a), b) a d)), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu.

6. Predávajúci umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určeného formulára na svojom webovom sídle.

7. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

8. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

10. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak spotrebiteľ uvedie číslo účtu, na ktorý žiada vrátiť platby, predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby na tento účet.

11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

12. Pri odstúpení od zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

14. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

15. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar nepoužitý, neporušený, s pôvodnými etiketami a visačkami a pokiaľ je to možné v pôvodnom obale, avšak vrátenie pôvodného obalu nie je podmienkou platného odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

X.

Zodpovednosť za vady tovaru

Reklamačný poriadok

1. Spotrebiteľ je povinný tovar po jeho prevzatí vizuálne skontrolovať. Ak je na tovare viditeľné poškodenie spôsobené prepravou alebo je viditeľne nekompletný, má právo odmietnuť prevzatie tovaru.

2. Sťažnosť alebo reklamáciu tovaru je spotrebiteľ oprávnený uplatniť u predávajúceho písomne na adrese uvedenej v bode I. VOP, zároveň je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu vadný tovar, ktorého reklamáciu uplatňuje. V uplatnení reklamácie je povinný popísať druh a rozsah vady tovaru. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

3. Na všetok tovar sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba, ibaže by bola predávajúcim v ponuke tovaru, na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená záručná doba dlhšia. V prípade dlhšej ako dvojročnej záručnej doby je predávajúci povinný spolu s tovarom spotrebiteľovi doručiť aj záručný list, inak postačí vydanie dokladu o kúpe (dodacieho listu, prípadne faktúry). Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.

4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípade, ak spotrebiteľ nepreukáže nadobudnutie tovaru u predávajúceho (napríklad faktúrou, dodacím listom alebo záručným listom).

9. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil spotrebiteľ alebo osoby, ktorým spotrebiteľ umožnil nakladať s tovarom mechanickým poškodením, poškodením fyzikálnymi a chemickými vplyvmi nezodpovedajúcimi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním s tovarom, zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným opotrebením, použitím v rozpore s bežným použitím vzhľadom na druh tovaru, použitím v rozpore s technickými normami alebo právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené vyššou mocou.

XI.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Predávajúci informuje spotrebiteľov v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nasledovne:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Dominika Ševčíková, IČO: 45 910 065, miesto podnikania: Partizánske, Horská 1307/39, registrovaná v živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza pod č. 340-30803

Účel spracúvania osobných údajov: evidencia zákazníkov, evidencia objednávok zákazníkov, evidencia zmlúv uzavretých so zákazníkmi, evidencia reklamácií, vedenie vlastného účtovníctva.

Zdroj spracúvania osobných údajov: objednávka alebo registrácia zákazníka pred uskutočnením objednávky prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa, prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo iného systému umožňujúceho komunikáciu zákazníka s prevádzkovateľom.

Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva:titul, meno, priezvisko, adresa bydliska alebo iná adresa, na ktorú žiada zákazník dodať tovar, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty.

Poučenie o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Zákazník je na uvedené účely spracúvania osobných údajov povinný uviesť najmenej tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, na ktorú žiada dodať tovar, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá zákazník.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby upravuje § 28 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nasledovne:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

XII.

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj so sídlom v Prievidzi, Sládkovičova 11, tel.: 046/5422771, e-mail: tn@soi.sk.

XIII.

Alternatívne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Návrh na alternatívne riešenie sporu je možné podať na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Platforma alternatívneho riešenia sporov sa zobrazí po kliknutí na: Alternatívne riešenie sporov

5. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

6. Návrh musí obsahovať

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).
 
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 
Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
 
7. Podrobnosti o alternatívnom riešení sporov obsahuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
8. Podrobné informácie o alternatívnom riešení sporov obsahuje aj webový portál Slovenskej obchodnej inšpekcie

XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Spotrebiteľ má právo v prípade nejasností vo výklade týchto VOP obrátiť sa na predávajúceho, ktorý je povinný spotrebiteľovi podať výklad nejasných ustanovení. 

2. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1.2.2016 a platia a sú účinné až do odvolania. Na všetky ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa vzťahuje Občiansky zákonník, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  ostatné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky.

3. Tieto VOP rušia VOP platné a účinné od 31.1.2016. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré vznikli za účinnosti predchádzajúcich VOP sa vzťahujú VOP účinné do 31.1.2016 a popri nich tie ustanovenia nových VOP, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie.

V Partizánskom dňa 1.2.2016

ZTc3Y2JiZ