U nás nájdete detské oblečenie a doplnky pre deti od popredných výrobcov. Vyberáme pre vás len tie najkvalitnejšie výrobky.


Tovar zodpovedá najprísnejším európskym bezpečnostným a kvalitatívnym normám.

 

 


» Ako reklamovať
Ako uplatniť reklamáciu

Pred prevzatím tovaru

Pred tým, ako vám bude tovar doručený, skontrolujte si jeho balenie. Ak je tovar alebo jeho obal viditeľne poškodený prepravou, alebo je viditeľne nekompletný, máte právo odmietnuť jeho prevzatie. Dôvod odmietnutia nám oznámte prosím e-mailom, v opačnom prípade bude odmietnutie prevzatia považované za porušenie obchodných podmienok.

Po rozbalení tovaru

Všetok tovar pred jeho odoslaním kontrolujeme. Ak by sa napriek tomu stalo, že ste na ňom našli chybu, môžete uplatniť sťažnosť alebo reklamáciu písomne na našej adrese uvedenej v kontaktoch. Stručne uveďte, kedy vám bol tovar doručený, kedy a akú chybu ste na ňom zistili, ako žiadate reklamáciu riešiť (oprava veci, výmena veci, poskytnutie zľavy, odstúpenie od zmluvy). Nezabudnite uviesť dátum reklamácie a podpísať sa (nepodpísanú reklamáciu považujeme za právne nezáväznú a nebudeme sa ňou zaoberať). Reklamovaný tovar vhodne zabaľte a doručte ho poštou ako list alebo balík spolu s pripojenou reklamáciou a spolu s dokladom o kúpe (faktúrou) na našu adresu. Vyhradzujeme si právo nepreberať zásielky doručované nám na dobierku. Ak k reklamácii nepripojíte doklad o kúpe (faktúru), reklamácia nemôže byť uznaná.

Záručná doba

Vo všetkých krajinách Európskej únie platí jednotná minimálna záručná doba, ktorá je 24 mesiacov. V prípade, ak v ponuke tovaru, na tovare, na jeho obale, v návode alebo v záručnom liste uvádzame dlhšiu ako dvojročnú záručnú dobu, platí táto dlhšia doba. V takom prípade vám doručíme spolu s tovarom aj záručný list, ktorý pripojíte k prípadnej reklamácii.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.

Aké mám práva na vybavenie reklamácie?

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Reklamáciu som uplatnil, čo ďalej?

Po doručení reklamácie na našu adresu vám zašleme e-mailom bezodkladne potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená a akým spôsobom bola vybavená. V prípade, že by bolo pre posúdenie odôvodnenosti reklamácie potrebné odborné posúdenie, reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Žiadam vrátiť peniaze, ako a kedy mi ich pošlete?

Ak si uplatníte v reklamácii právo na odstúpenie od zmluvy, uveďte prosím aj číslo účtu, na ktorý vám môžme poslať kúpnu cenu za vadný tovar. Peniaze vám vrátime bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia reklamácie.

Za aké vady predávajúci nezodpovedá?

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil spotrebiteľ alebo osoby, ktorým spotrebiteľ umožnil nakladať s tovarom mechanickým poškodením, poškodením fyzikálnymi a chemickými vplyvmi nezodpovedajúcimi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním s tovarom, zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným opotrebením, použitím v rozpore s bežným použitím vzhľadom na druh tovaru, použitím v rozpore s technickými normami alebo právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené vyššou mocou.

Kde nájdem reklamačný poriadok?

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Jeho úplné znenie nájdete po kliknutí na Obchodné podmienky v hornej vodorovnej lište našej stránky v podsekcii Všeobecné obchodné podmienky.

Nerozumiem niektorej časti reklamačného poriadku

Pokojne nám môžete napísať svoju otázku e-mailom, my vám obratom odpovieme a usmerníme vás, ako ďalej postupovať pri uplatňovaní svojich práv.

 

MDVmYWQ5Zj